13 มีนาคม 2562 "ตาก" ประชุมคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 62

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/69277

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดตาก โดยประชุมที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวในที่ประชุมว่าเนื่องด้วยจังหวัดตากมักประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี ประชาชนหลายพื้นที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร รวมไปถึงปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมรับมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและกำหนดแนวทางการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ จังหวัดตากจึงได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 โดยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ปัญหาการใช้น้ำของภาคส่วนต่าง ๆ น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนราชการ ทหาร องค์กรปกครองท้องถิ่นเตรียมความพร้อมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ข้อมูลแหล่งน้ำ และสร้างการรับรู้ให้ประชาชน โดยการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ และมาตรการการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ที่ประชาชนสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ และเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ พบว่ามีหลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว ห้วย-หนอง-คลอง- แม่น้ำ เริ่มแห้งขอด ซึ่งทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งระดมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมไปถึงปัญหาหมอกควันไฟ อย่างบูรณาการ